Indeks pojęć saperskich.

Przedmioty wybuchowe - w wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które z uwagi na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem w razie niewłaściwego obchodzenia się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie, itp.), jak i w razie zetknięcia z wysoką temperaturą. Zaliczane są do nich w szczególności: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, pancerzownice, granaty, miny wszelkich typów, naboje artyleryjskie i karabinowe, ładunki materiałów wybuchowych, głowice wszelkich typów, czerepy pocisków oraz złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Przedmioty niebezpieczne to wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały) pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które maja właściwości łatwopalne, żrące, trujące, względnie znajdujące się w stanie sprężenia (skroplenia), grożą niebezpieczeństwem w przypadku manipulowania (rzucania, rozkręcania), jak również zetknięcia się z powietrzem albo z wysoką temperaturą. Zalicza się do nich: płyn łatwopalny, żrący i trujący albo też jego pozostałości w beczkach lub pojemnikach, zawartość butli stalowych, resztki substancji lub materiałów w aparaturze laboratoryjnej a także materiały o szkodliwych i niebezpiecznych właściwościach.

Niewypał jest to nabój, który nie został odpalony na skutek zacięcia się broni ( zbyt krótka iglica, niewłaściwie ustawiony grot iglicy, za słaba sprężyna igliczna, za głęboko wchodzący nabój do komory nabojowej itp.) lub usterek amunicji (zapłonnik lub spłonka osadzone zbyt głęboko, uszkodzona podczas elaboracji masa zapłonowa w zapalniku lub w spłonce, zawilgocony proch, zatkany przewód zapłonowy w łusce itp.).

Niewybuch ogólnie pocisk, granat, bomba lub ładunek kruszący, w którym mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderzenie w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika itp.) nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej materiału kruszącego w energię mechaniczną na skutek działania zmian chemicznych w materiale kruszącym, błędów technicznych wykonania itp.

Oczyszczanie terenu to poszukiwanie materiałów wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie lub unieszkodliwienie znalezionych materiałów wybuchowych na lądzie, wodach śródlądowych i obszarach morskich.

Materiał wybuchowy -to substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytworzeniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyrobywypełnione materiałem wybuchowym.

Wyroby pirotechniczne - o wyroby zawierające jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczone do uzyskiwania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych.